Skierowanie na badania psychologiczne pdf

Pobierz

Meo DOBRA MEDYCYNASKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZN (pieczątka jednostki kierującej na badanie) (miejscowość, data)Druk skierowania na badanie psychologiczne dla innych zawodów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [18.41 KB] 8.. **) w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośćPOUCZENIE: Na badania psychologiczne nale Ŝy zgłosi ć si ę w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.. 601 922-877 Pieczątka firmy SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOTECHNICZNE Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.(pieczątka i podpis podmiotu kierującego) miejscowość i data SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawieSKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Dziennik Ustaw Nr 131 (pieczatka jednostki kierujacej na badanie) SKIEROWANIE NA BAD' Dziaiajqc na podstawie kieruje: Pana/Paniq .. Oryginał orzeczenia psychologicznego nale Ŝy przekaza ć wła ściwemu pracodawcy.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust.. Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust.. ucznia z trudnościami w pisaniu (wypełnia nauczyciel/wychowawca) ..

Skierowanie na badanie psychologiczne.

w terminie 14 dni od jej otrzymania.. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.Wzór skierowania na badanie psychologiczne (konsultację psychologiczną) z omówieniem.. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia klasa szkołaSKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), kieruję na badanie .. Na badania psychologiczne należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. *) Kieruj ę: Pana/Pani ą …………… …………………………………………………………………… (imi ę i nazwisko) nr PESEL(w przypadku osoby nieposiadaj ącej numeru PESEL poda ć nazw ę i numer dokumentuPOUCZENIE: Na badania psychologiczne nale Ŝy zgłosić si ę w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.. Wrocław; Brzeg Dolny - Przychodnia Rodzinna; Brzeg Dolny - Przychodnia Rejonowa; Skierowanie na badanie psychologiczne admin 2018-11-18T17:41:32+00:00 Skierowanie dla osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy pojazdu pow. 3,5 t. (wypełnia pracodawca) Dotyczy przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy i zatrudniających kierowców kat..

Pobierz: skierowanie.pdf.

Poz. 888 Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r.(pieczęć firmowa) (miejscowość, data)SKIEROWANIE .. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej I, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [404.65 KB]OŚRODEK BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH i MEDYCZNYCH Aleksandra Kreska-Krysiak ul. Wapienna 18/3 50-518 Wrocław Tel.. (czytelny podpis osoby kierującej na badanie) *) Wpisać podstawę prawną, przy braku podstawy skreślić.. na badanie specjalistyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznej .. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.(pieczęć placówki wystawiającej skierowanie) SKIEROWANIE NA BADANIA SPECJALISTYCZNE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Rodzic powinien wyrazić pisemną zgodę , którą należy dołączyć do skierowania .. Kierowcy zawodowi dostają je od pracodawcy.. Miejscowość i data: uzupełniamy bieżącą datę i miejsce wystawienia .SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania bada ń lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze ń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr .Skierowania na badania psychologiczne - dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania Poniżej znajdują się formularze skierowań na badania: skierowanie od pracodawcy na badanie psychologiczne i skierowanie od lekarza na konsultację psychologiczną..

Zakład pracy ponosi odpowiedzialność za treść skierowania na badania profilaktyczne (Dz.U.

Wzór do pobrania: skierowanie-kierowcy-wzór-1.pdf Osoby, które straciły prawo jazdy za punkty, alkohol, po wypadku - dostają skierowanie od odpowiedniego urzędu.. (imi€ numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadajqcej nur dzajqcego toĹ˝samoĂĂ) .. Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do …………………………………….. 4) Przychodnia Medycyny Pracy TOMO ul.Pliki do pobrania Medycyna pracy Projekt umowy na badania profilaktyczne Pobierz Projekt umowy na badania profilaktyczne (PDF) Pobierz Projekt umowy na badania profilaktyczne (MS Word) Skierowanie na badania profilaktyczne Pobierz Skierowanie na badanie profilaktyczne (PDF) Pobierz Skierowanie na badania profilaktyczne (MS Word) Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną Pobierz .May 12, 2022sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 2067).. *podkreślić i uzupełnić własnymi spostrzeżeniami Druk skierowania wypełniać pismem drukowanym 1.medycyna pracy | badania psychologiczne Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na..

Oryginał orzeczenia psychologicznego nale Ŝy przekaza ć wła ściwemu przedsi ębiorcy.

w terminie 14 dni od jej otrzymania.. Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze .. wymagania.Różne pola widzenia kierowców.Technika kierowania pojazdem Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych .. badanie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy .SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Dzialajac na podstawie kieruje: Pana/Pania (imiç i nazwisko) numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadajacej numeru PESEL podaé nazwe i numer dokumentu potwier- dzajqcego tožsamoéé) zam.. (miejscowošé, ulica, nr domu, nr mieszkania) na badanie w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu .. W zależności od stanowiska uzyskać je można w różny sposób.. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), kieruję na badanie psychologiczne .. Na badania psychologiczne należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania .Skierowanie na badanie psychologiczne; Orzeczenie negatywne; Akty prawne; Cennik; Kontakt.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 wrze śnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), .. Na badania psychologiczne nale ży zgłosić si ę w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE KIEROWCA Dane firmy lub innego podmiotu Miejsce i data wykonującego przewóz drogowy Miejsce i data Pieczątka i podpis osoby reprezentującej firmę lub podmiot wykonujący przewóz drogowy Działajac na podstawie art. 39k ust.. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.. Skierowanie na badanie psychologiczne (od pracodawcy)(pieczątka jednostki kierującej na badanie) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE Działając na podstawie .. *), kieruję: u Pana/Panią .. (imię i nazwisko) numer PESEL (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL podać nazwę i numer doku- .Przychodząc na badanie psychologiczne powinni mieć Państwo skierowanie.. Skierowanie na badanie psychologiczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt