W przypadku ataku bombowego

Pobierz

Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".• Administrator obiektu powinien na bieżąco organizować podległym mu pracownikom szkolenia w zakresie ewakuacji i postępowania w sytuacji zagrożenia ataku bombowego.. Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie.Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bądź ataku bombowego na terenie Zasady postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego IV.. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego VII.W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!. Zamach bombowy niesie za sobą negatywne skutki ale często zdarza się, że zanim nastąpi eksplozja bomba zostanie w taki czy inny sposób ujawniona.Niezależnie od uruchomienia ustalonego na wypadek ataku bombowego w szkole sygnału alarmowego, osoby, które uzyskały wiedzę o obecności na terenie szkoły ładunku wybuchowego w miarę możliwości informują o tym fakcie wszystkich (lub jak największą ilość osób) przebywających w pobliżu miejsca zagrożenia, jednocześnie starając się nie wzbudzać paniki.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny poradnik, w którym informuje o tym, jak zachować się w przypadku m.in. ataku terrorystycznego, alarmu bombowego czy skażenia chemicznego..

.Procedury postępowania w czasie zagrożenia "bombowego".

Z tego powodu bardzoważnejest odpowiednie przygotowanie na konsekwencje zamachu.W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!. Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją.. W poradniku "Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia" zamieszczonym na stronie internetowej MSWiA zawarte są wskazówki .Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym?. Postępowanie w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego VI.. Pamiętaj!. Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją.. Nr.6, poz.69 ze zm. / oraz rozporządzenia Ministra Edukacji NarodowejW przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!. 10.JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTY ZNEGO o może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy"6. Organizację i nadzór nad ewakuacją uczniów i pracowników w przypadku jej ogłoszenia.. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych" - w odróżnieniu od działań terrorystycznych polegających na porwaniu określonego człowieka lub organizacji zamachu na określoną osobę.W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego w wi ększo ści przypadków ofiarami s ą ludzie, którzy nie maj ą nic wspólnego z działaniami politycznymi!.

Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia bombowego V.

Sygnał alarmowy powinien trwać około 1 minuty.W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W TYCHACH §3 Zagrożenie bombowe 1. .. Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego: 1.. Nauczyciel/pracownik szkoły: niezwłocznie po uzyskaniu informacji o podłożeniu w1 day agoToday1 day ago • Nigdy nie lekceważ informacji o ataku bombowym czy terrorystycznym.. Po ewakuacji - sprawdzenie obecności uczniów i pracowników.. Właściwe wykonanie poleceń zespołu kierującego akcją antyterrorystyczną.. Zdarzaj ą si ę przypadki, że podło żona bomba zostanie ujawniona przed eksplozj ą. Specjali ści posługuj ą si ę w tym przypadku terminem "incydent bombowy" .ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE ATAKU BOMBOWEGO NA TERENIE SZKOŁY / opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz. U z 2003r.. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego, o podłożu ogólnie mówiąc politycznym w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami przestępczymi..

Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym.

Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona (tj.: zastępca dyrektora, inna osoba pełniąca tymczasowo obowiązki .JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM źrodło: wiaomosci.gazeta.pl Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie.Najgroźniejszym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy.. Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ATAKU TERRORYSTYCZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W ZAJEZIERZU.. Reakcja na taki atak, np. w uczelni powinna być podporządkowana zasadzie: 1.. Efektywność wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie aktom terroryzmu jest pochodną skuteczności służb odpowiedzialnych zaZASADY EWAKUACJI W PRZYPADKU ZAGROŻENIA BOMBOWEGO SYGNAŁ ALARMOWY Ustala się sygnał w postaci przerywanego dzwonka: 3 krótkie dzwonki trwające ok. 2 sekund każdy - przerwa ok. 5 sekund - 3 krótkie dzwonki trwające ok. 2 sekund każdy..

Specjaliści posługują się w tym przypadku terminem "incydent bombowy".III.

Uciekaj i informuj innych o zagrożeniu.W przypadku ataku terrorystyczne go, szczególnie bombowego w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z działaniami politycznymi!. • Nie dotykaj podejrzanych i pozostawionych bez opieki przedmiotów.POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ATAKU BOMBOWEGO Jak powiniene ś si ę zachowa ć: • Je żeli otrzymałe ś informacj ę o podło żeniu ładunku wybuchowego albo zauwa żyłe ś podejrzany przedmiot niewiadomego pochodzenia (paczka, walizka, reklamówka, pudełko, itp. ) jeste ś zobowi ązany niezwłocznie powiadomi ć o tym fakcie :Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby: - do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, - po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją, - należy bezwzględnie .W przypadku ataku terrorystycznego, szczególnie bombowego o podłożu politycznym, w większości przypadków ofiarami są ludzie, którzy z działaniami przestępczymi nie mają nic wspólnego!. Po ogłoszeniu alarmu bombowego należy realizować procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego: Do czasu przybycia policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.Skutkiem ataku terrorystycznegomożebyćznaczna liczba ofiar, uszkodzeniabudynków,zakłóceniaw dostawachprądu,wody i gazu, brak łącznościtelefonicznej i internetowej, ograniczonadostępnośćopieki medycznej czy wreszcie zawieszenie funkcjonowania komunikacji miejskiej.. Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostanie ujawniona przed eksplozją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt