Zasady postępowania podczas ewakuacji

Pobierz

Nie widzą zagrożenia, takiego jak: dym, ogień, migające napisy ostrzegawcze czy znaki ewakuacyjne.Najważniejsze zasady podczas ewakuacji, .. Zachować spokój i nie wywoływać paniki.. Przed opuszczeniem domu nie zapominamy o zabraniu dokumentów, polis ubezpieczeniowych i pieniędzy 13.§ 1 Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji 1.. Podstawy prawne.. Włączamy się do ruchu jeżeli droga- prawa strona- jest wolna.. Dodatkowe obowiązki wychowawców i sekretariatu szkoły.. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest znać niniejszą procedurę ewakuacji oraz bezwzględnie jej przestrzegać.. W czasie ewakuacji nie należy otwierać okien i blokować drzwi wyposażonych w samozamykacze w pozycji otwartej, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia.W trakcie ewakuacji istotne jest prowadzenie ewidencji zarówno ewakuowanej ludności, jak i zwierząt oraz mienia (odpowiadają za nią organy administracji publicznej oraz właściciele lub zarządcy mienia).. Niezbędne jest również wyposażenie budynku w .Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy: 1.. W przypadku konieczności skoku z okna czekaj na sygnał strażaków.4.. 7) Pierwszeństwo przejścia posiada grupa, która aktualnie jest w ruchu.. Powinna ona odbywać się w taki sposób, aby nie zagrażała życiu i zdrowiu ani ratowników, ani zwierząt.. a jeśli nie ma takiej możliwości - określenie jasnych procedur postępowania..

Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji.

Opisz obowiązki, jakie spoczywają na właścicielach obszarów i budynków użyteczności publicznej.. Ewakuacja zwierząt jest zadaniem trudnym i skomplikowanym, dlatego ważne jest nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.. Niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających w budynku o powstaniu zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji.. W zadymionym pomieszczeniu należy również poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.. in progress 0.Podstawowe zasady postępowania podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnością wzroku .. Zgromadzenie zestawu rzeczy niezbędnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, żywność, wodą i odzież.. Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w 2020 r. miało miejsce 128 738 pożarów, w których zginęło 489 osób, a 2836 odniosło obrażenia ciała.7.. Należy poruszać się szybko, ale nie biegać ani wyprzedzać innych - takie postępowanie może tylko utrudnić ewakuację i bezpieczne wydostanie się wszystkich osób.Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru w budynku mieszkalnym.. podstawowe działania w zakresie ewakuacji podstawowe działania związane z zapewnieniem odpowiednich dla danego obiektu warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników dotyczą: stworzenia niezbędnych (określonych przepisami jako minimum) warunków ochrony technicznej obiektu oraz stworzenia warunków …Ewakuacja zwierząt..

998Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji 1.

Załączniki.. Pomóżcie Prosze.. Podczas opisywania lokalizacji obiektów i przedmiotów można posługiwać się układem wskazówek tarczy zegara.. 2.Poniżej skrótowo przedstawiamy zasady postępowania w czasie powodzi.. 8) Nauczyciele wyprowadzają uczniów w tempie szybkiego marszu najkrótszą drogą ewakuacyjną do wyjścia z budynku na zbiórkę, na boisko szkolne.INSTRUKCJA ALARMOWA I EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU w ZSRCKU w KOŚCIELCU.. DROGI EWAKUACJI (KIERUNKI EWAKUACJI).. Można napełnić również bak samochodu 12.. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością wzroku nie zna tego układu to osoba pomagająca podczas ewakuacji powinna zapytać o inną metodę .Przed poparzeniem możemy ochronić się mokrym kocem, płaszczem itp.. ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS EWAKUACJI W czasie ewakuacji, postaraj się zachować opanowanie i spokój.. Niezwłocznie kieruj się do wyjść oznaczonych jako ewakuacyjne lub na drogę wskazaną przez kierującego ewakuacją.. Jeżeli karty nie zostały dostarczone ewakuowanej ludności wcześniej, to w przypadku zarządzenia ewakuacji są one wydawane w punktach ewidencyjno‑załadowczych, gdzie się je również rejestruje.Przebywając w nowych dla nas miejscach np. hotelach, schroniskach, pensjonatach, domach wczasowych, pamiętajmy aby na początku pobytu zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku pożaru lub ogłoszenia ewakuacji w danym budynku..

Drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji.

PODST. NR 38 IM.H.SIENKIEWICZA W LUBLINIE Szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawieApr 15, 202210.. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK POŻARU.. Akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje Dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - jeden z Wicedyrektorów lub inna osoba przez niego wyznaczona, w ostateczności ten - kto samorzutnieOmów zasady postępowania podczas ewakuacji z domu.. PODSTAWA PRAWNA I ODNOŚNIKI.. Dla zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji ewakuacyjnej osób (w szczególności dzieci) oraz mienia należy dokonać warunków ewakuacji w najbardziej ekstremalnych warunkach.Aug 24, 2020Jakie są zasady bezpiecznej ewakuacji?. Dokument ewidencyjny obywatela na czas ewakuacji stanowi karta ewakuacji.. Należy ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.. Zawiadomić telefonicznie lub przy pomocy innych środków łączności: Straż Pożarną - nr teł.. ZAŁĄCZNIKI: .. Może się to wydawać dla Państwa zbędne, aczkolwiek znajomość rozmieszczenia dróg oraz wyjść ewakuacyjnych w budynku .Podstawowe zasady postępowania podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnością - część II Osoby z niepełnosprawnością wzroku.. W wypadku powstania pożaru na terenie szkoły należy: 1..

Omów zasady bezpiecznej ewakuacji z budynku szkoły.

Powiadomienie odbywa się w szkole przez trzy dzwonki w odstępach pięciosekundowych osoby wyżej wymienione.. Przy silnym zadymieniu obszaru ewakuacji poruszaj się nisko przy ziemi, aby nie stracić orientacji co do kierunku ewakuacji.. Jak się zachować w obliczu pożaru?. porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku, paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce, .. przygotuj się do ewentualnej ewakuacji, pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu (do .Odetnij dopływ gazu, wody i prądu do domu.. Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają one opary gazu.. W zadymionym pomieszczeniu należy również poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji.. Zasady ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.Przed poparzeniem możemy ochronić się mokrym kocem, płaszczem itp.. W czasie ewakuacji nie należy otwierać okien i blokować drzwi wyposażonych w samozamykacze w pozycji otwartej, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia.Przebieg ewakuacji Przy ewakuacji ludności transportem samochodowym przewiduje się ewentualność przewozów rotacyjnych w kilku rejsach, uwzględniając liczbę miejsc w pojazdach, oraz możliwość przewozu 50 kg bagażu na każdą osobę.. Ewakuacja odbywa się w kolumnach liczących do 10 pojazdów w kolumnie, ze średnią prędkością 20 km/h.OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI.. Podczas ewakuacji nie powinno się zabierać ze sobą żadnego sprzętu, nie korzystajmy także z wind, nie otwierać okien i nie blokować żadnych drzwi.. Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt