Wzór protokołu zebrania założycielskiego stowarzyszenia

Pobierz

W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 24 osoby (lista w załączeniu, załącznik nr1).Porządek zebrania:2 WZÓR Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pod nazwą.. /pełna nazwa Klubu/ Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu.. 5.protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego Przed założeniem stowarzyszenia zwykłego warto też skontaktować się ze swoim urzędem rejestrującym stowarzyszenia na danym terenie (w danym powiecie), ponieważ urzędy mają zazwyczaj swoje wzory dokumentów dotyczące zakładania stowarzyszenia zwykłego i można z nich .Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko " z dnia 20 marca 2009 roku.. kontaktowy Podpis .. Created Date: 3/1/2007 1:27:00 PM Other titles: Załącznik nr 3 do protokołu .Jak przeprowadzić zebranie założycielskie stowarzyszenia?. c) Wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia komitetu do dokonania czynności zmierzających do dokonania wpisu utworzonego stowarzyszenia do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe i zorganizowania pierwszego Walnego zebrania członków.. 8 maja 2009 r. w Skierniewicach przy ul. Płytkiej 7 odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.. Nie muszą tworzyć statutu - ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu.. W zebraniu wzięło udział 20 osób - lista obecności w załączeniu..

LISTA OBECNOŚCI (wzór) z Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia .

Obrady otworzył Pan/i., który przedstawił: 1.Kandydata na Przewodniczącego Zebrania.Zebrania założycielskiego stowarzyszenia .. W zebraniu udział wzięli Członkowie założyciele wymienieni w załączniku nr 1 Lista Członków Założycieli Stowarzyszenia zawierającego ich oświadczenia.Załącznik nr 3 do protokołu zebrania założycielskiego stowarzyszenia UCHWAŁA Zebrania Założycielskiego o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonaniu wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia Zebrani w dniu .. na Zabraniu Założycielskim postanowili:Stowarzyszenie Wolimierz Wolimierz 120, 59-814 Pobiedna NIP | KRS 000050148 Wolimierz, 01.02.2015 Protokół z zebrania zarządu 1.02.2015, Alchemik, godz. 17:30-21:00 Osoby obecne na zebraniu: Lp imię nazwisko funkcja ZARZĄD STOWARZYSZENIA 1 Szymon Surmacz Prezes Zarządu 2 Jagna Jankowska Wiceprezes .W zebraniu - wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - udział wzięło piętnaście osób.. z dnia .. Wzór uchwały o wyborze zarządu .Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe.. Obrady otworzył Roman Kowalski, który zaproponował następujący porządek obrad:Walne Zgromadzenie Członków - zebranie nadzwyczajne zwołane w celu wprowadzenia zmian statutowych i powołania nowych władz Stowarzyszenia..

Podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.

Imienne lista członków wraz z podpisami stanowi Zał.. Protokół.. Wzór uchwały o przyjęciu statutu stowarzyszenia (opublikowany 28.10.2011) 24 KB.. Uchwała stanowi zał ącznik nr 2 do protokołu.Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia "Kudłate serce" W dniu 12 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Kudłate serce".. (załącznik nr 1 - lista obecności wraz z oświadczeniem)wzory dokumentÓw stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykŁego wzÓr statutu stowarzyszenia bez oddziaŁÓw terenowych; przykŁad listy czŁonkÓw zaŁoŻycieli stowarzyszenia; przykŁad oŚwiadczenia; przykŁad protokoŁu z zebrania zaŁoŻycielskiego; przykŁad wniosku o zwolnienie stowarzyszenia od kosztÓw sĄdowych; przykŁad deklaracji .z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZEGO Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie odbytego w dniu 07.05.2015r.. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. "ułomną osobą prawną".Na zebranie przybyło 39 członków.. Rejestrują się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w urzędzie)..

nr 1 do niniejszego protokołu.

Przybyłych przywitał Andrzej Blikle prezes zarządu stowarzyszenia, który stwierdził, że wobec upływu drugiego terminu zebranie jest zdolne do podejmowania wszelkich decyzji przewidzianych statutem.Przewodnicz ący zebrania odczytał projekt uchwały o powołaniu stowarzyszenia.. W takich przypadkach zostają nam rozwiązania wyjątkowe.. Gawlewicz Andrzej 3. podj ęcie uchwały o zało żeniu stowarzyszenia; 3. podj ęcie uchwały o przyj ęciu regulaminu stowarzyszenia; 4. wybór przedstawiciela reprezentuj ącego stowarzyszenie; 5. wolne wnioski.. z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Ludowego Klubu Sportowego Straszęcin odbytego w dniu 06.12.2017 o godzinie 19.00.. Laskowski Józef 5.. Wzór uchwały o powołaniu stowarzyszenia (opublikowany 28.10.2011) 24 KB.. W zebraniu udział wzięło 19 osób (załącznik nr 1 - lista członków założycieli Stowarzyszenia Pruszkowianka wraz z oświadczeniem).Porządek zebrania przedstawia się następująco: 1.. Pietraszek Ewa 6.. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia.. Zagadnienie tworzenia stowarzyszeń, obejmujące przeprowadzenie walnego zebrania założycielskiego, zostało uregulowane w artykułach od 9 do 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U..

Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego.

Wzór listy członków założycieli (opublikowany 28.10.2011) 14 KB.. W Zebraniu uczestniczyło.. osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu.. W głosowaniu jawnym uchwał ę przyj ęto jednogło śnie.. Imię i Nazwisko Adres zamieszkania Tel.. 2015 nr 0 .Pierwszym krokiem jest zebranie się osób zainteresowanych założeniem stowarzyszenia (które wybiorą tzw. komitet założycielski, który to z kolei dokona rejestracji lub zgłoszenia, Kolejny ktok to sporządzenie protokołu z zebrania, Należy napisać także statut stowarzyszenia.. Decyzje podjęte na zgromadzeniu założycieli powinny znaleźć wyraz w protokole zgromadzenia, który powinien być dołączony do wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze .2/ Komitet założycielski z upoważnienia zebrania założycielskiego reprezentuje stowarzyszenie w sądzie, podpisuje statut, składane formularze i inne załączniki - oprócz protokółu, stawia się naPROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA N/A W dniu 00.00.20XX r. w N/A odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia N/A.. W dniu 20 marca 2009 roku w Warckim Centrum Kultury w Warcie przy ulicy T. Kościuszki 9/11 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia "LGD - Przymierze Jeziorsko".Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia "Warszawski Hackerspace" W dniu 2012-03-13 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Warszawski Hackerspace" W zebraniu udział wzięło 22 osoby.. Przebieg zebrania zało życielskiego stowarzyszenia zwykłego Proponowany porz ądek zebrania poddano głosowaniu: a) przyj ęto go jednogło śnie,Osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.. Statut powinien zawierać przynajmniej: nazwę .Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia Udzielenie absolutorium (ustępującemu*) Zarządowi Podjęcie uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji Wybór likwidatorów Stowarzyszenia Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia Podjęcie .. W zebraniu udział wzięło 9 osób (zał.. W zebraniu wg załącznika listy obecności uczestniczyło 21 osób (lista w załączeniu) z 30 Członków Stowarzyszenia oraz 3 zaproszonych gości.zebrania założycielskiego stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.. Wykaz członków założycieli Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.Wzór protokołu z zebrania założycielskiego (zaktualizowany 7.11.2011) 13 KB.. Po dyskusji Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały: 1.Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Pruszkowianka W dniu 02.06.2012 w Pruszkowie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Pruszkowianka.. Filipek Łucja 7.Co zrobić, kiedy w stowarzyszeniu jest pilna potrzeba zorganizowania walnego zebrania, a mamy sytuację jak dziś - unikamy wychodzenia w domu, spotkania, szczególnie te w większym gronie, są ograniczone, ludzie wybierają pracę zdalną..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt