Etyka zawodowa nauczyciela

Pobierz

Mają obowiązek dotrzymywania tajemnicy zawodowej, sprawiedliwego i obiektywnego opiniowania się nawzajem.Etyka zawodu nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, wrażliwości, uczciwości, wiedzy i kompetencji.problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy poszczególnych ludzi.. Zgodnie z tą definicją etyka zawodu nauczyciela sprowadza się do zbioru norm charakterystycznych dla zawodu nauczycielskiego czyli norm obowiązujących nauczycieli.Z punktu widzenia etyki, tzn. właściwie pojętej postawy etycznej, motywacji pracy oraz realizowanych wartości.. Wykorzystali takżeaspekty pedagogicznego postępowania nauczycieli" 13.. Bydgoszcz 2011. s. 190, oprawa miękka.Etyka zawodu nauczyciela zestawienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI 1.. Uczestnicy konferencji, wypełniając kwestionariusz, podzielili się swoją wiedzą oraz refleksjami na temat natury zawodu nauczyciela i praktyki szkolnej.. Wiele mówi się o etyce zawodowej nauczycieli, jednak w praktyce często zastanawiamy się, jakie zasady powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach na gruncie szkoły.Etyka i moralnośćsą naturalną koleją losu wpisane w osobowośćnauczyciela.. Etyka zawodu nauczycielskiego obejmuje - zdaniem Czesława Banach - kwestie związane z teorią wartości i aksjologią pedagogiczną, jak również teorią postępowania moralnego oraz teorią sprawności moralnych14..

Etyka zawodu nauczyciela - zasady, na czym polega.

Nauczanie etyki / pod red. K. Kaszynskiego, L. Żuk-Lapinskiej.. W praktyce szkolnej kaŜdy nauczyciel staje codziennie w obliczu wyboru.. Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele.. Oznacza to człowieka zawodowo zajmującego się nauczaniem i wychowaniem, który ciągle doskonali się i wzbogaca swoją profesję.Etyka zawodu nauczyciela powinna być oparta na znanych wartościach uniwersalnych, oraz wartościach szczególnie eksponowanych w działalności edukacyjnej.. Etyka zawodowa dotyczy między innymi profesji .Kalkulator wynagrodzeń‧Zaloguj się‧Obserwowane oferty pracy‧Human Resources / Kadry‧Sprzedaż / Obsługa klienta‧FranczyzaEtyka zawodowa nauczycieli dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, światopoglądu, wiedzy i kompetencji.ROSÓŁ Adam : Etyka zawodowa jako system kontroli zachowań nauczyciela // W : Etyka zawodu nauczyciela.. Andrzej Michał de Tchorzewski mianem etyki nauczycielskiej określaEtyka zawodowa nauczyciela dotyczy także jego stosunków z innymi nauczycielami.. 29.40zł.. Problematyka moralna nabiera szczególnego znaczenia w zawodach, które wywierają wpływ na losy .Etyka zawodowa jest to wg J. Szczepańskiego "zespół norm i dyrektyw wynikających z tradycji zawodu, ducha kultury narodowej, z podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a zastosowanych do wykonywania danego zawodu.".

Dużą rolę odgrywa wśród nich solidarność i więź zawodowa.

- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii, 1984.. Nauczyciele powinni uczciwie traktować się nawzajem.. WYDAWNICTWA ZWARTE.. Internetowy słownik PWN podaje, że etyka to: "nauka o moralności oraz ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku".. Etyka"Kwestionariusz ewaluacji projektu kodeksu etycznego nauczyciela" był jedną z form procesu konsultacji środowiskowych nad kodeksem etyki zawodowej nauczycieli.. Nauczyciel aby okazaćsię człowiekiem godnym szacunku, musi się kierowaćnaj-Etyka pracy zawodowej nauczyciela dotyczy postawy nauczyciela, jego kultury, osobistej odpowiedzialności, wrażliwości, samokrytycyzmu, uczciwości, hierarchii wartości, światopoglądu, wiedzy i kompetencji.W myśl deklaracji etyka zawodowa nauczycieli dotyczy ich powinności wobec: • zawodu - zapewniają uczniom odpowiedniej jakości ofertę edukacyjną, troszczą się, by ich wiedza była systematycznie uzupełniana i odpowiadała aktualnemu stanowi, a także przyczyniają się do tego, by system edukacji był oparty na zasadach demokracji, prawach człowieka oraz aby te zasady były przedmiotem kształcenia i wychowania; • uczniów / studentów - respektują zasady określone w Konwencji .Zawód nauczyciela - ściśle związany z etyką i moralnością - nie dysponuje kodeksem uszczegóławiającym te zasady..

Niektóre zawody posiadają zbiór etycznych zasad; np.Etyka zawodowa nauczycieli.

Kategoria: Wychowanie , Rozwój osobisty.. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.. ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE.. W latach dziewięćdziesiątych podjęta została próba skodyfikowania i ujednolicenia etycznej wykładni zawodu przez Polskie Towarzystwo Nauczycieli, które opracowało Kodeks Etyki Nauczycielskiej.• ETYKA OPISOWA • Bada istotę dobra, moralnego postępowania, pyta o człowieczeństwo i naszą naturę • ETYKA NORMATYWNA (deontologia) • Zajmuje się normami, czyli powinnościami.. METAETYKA - Zajmuje się namysłem nad samą etyką.. - S. 103-106 2.ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA.. Aspekty etyczne w zawodzie nauczyciela przedszkola / Sabina Wieruszewska-Duraj // W: Wy-brane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejew-skiej.. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001Odpowiedzialność za dziecko - jego dobro, wychowanie i rozwój to norma stanowiąca rdzeń etyki zawodowej nauczyciela.. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 1995.. Z definicji można wywnioskować, że o etyce można mówić w przypadku różnych grup, w tym grup zawodowych.. Nie chodzi tylko o relacje międzynauczycielem a uczniem, kaŜda sytuacja pedagogiczna wy-maga wraŜliwości moralnej.. - S. 44-50 SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Edukacja moralna : logos; antropos; praksis; etos..

W zawodzie nauczyciela bardzo ważny jest profesjonalizm, rzetelność i wolność.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt