Załączniki do wniosku czyste powietrze

Pobierz

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami ( regulamin ): - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku o płatność odpowiednią dla wybranego typu formularza wniosku - jest to przewodnik, który krok po kroku wskazuje jakie dane trzeba wpisać w odpowiednie pola oraz jakie są wymagane załączniki.. Celem programu "Czyste powietrze" jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.. 3.Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także nie wcześniej niż data wskazana w ogłoszeniu o zmianie Programu.Do wniosku o płatność w programie Czyste Powietrze należy załączyć kopię dokumentów, które potwierdzają poniesienie rozliczanych kosztów i dokumentują, że realizacja przedsięwzięcia została przeprowadzona zgodnie z regulaminem programu..

01b.Program piorytetowy " Czyste powietrze ".

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla zęści 2) Programu dla eneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowaniaInfolinia programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 80* Infolinia dla gmin ws.. Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka.Wymagana dokumentacja obowiązująca dla wniosków składanych od 15.05.2020 r. Pobierz.. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z treścią programu priorytetowego czyste powietrze oraz wymaganiami technicznymi.. f. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność: załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy; załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo; zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.. Wypełnienie wniosku o płatność przy wykorzystaniu formularza online znacznie ułatwia wypełnienie niezbędnych formalności ze względu m.in. na funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak .Warunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. (nalezy dostarczyć również formę papierową wniosku) - otrzymywać informacje od pracownika Funduszu w sprawie złożonego wniosku (obustronna komunikacja)Kalkulator grubości izolacji dla programu czyste powietrze Kalkulator grubości izolacji W celu uruchomienia aplikacji, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi javascriptprzygotowania wniosku o płatność wraz z załącznikami..

Dołącz wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych.

Załącznik nr 2a .Jakie dokumenty trzeba będzie wypełnić w programie Czyste Powietrze?. Załącznik nr 1 do PPCP łączenie dotacji z ulgą podatkową.. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.Strona Główna Serwis beneficjenta CZYSTE POWIETRZE Wniosek o płatność Czyste Powietrze Rozliczenie dofinansowania dla przedsięwzięć dla których wniosek o dofinansowanie złożono od dnia 15.05.2020 r. (wersja wniosku 5 i późniejsze) .. dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychDokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki, zgodnie z Częścią B poniższego wykazu: Wykaz dodatkowych dokumentów do przeprowadzenia oceny zdolności do spłaty wnioskowanej pożyczki oraz oceny zabezpieczeń w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze POBIERZ.. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze..

Listę wymaganych załączników znajdziesz w części F formularza wniosku o dofinansowanie.ZALECENIA OGÓLNE.

wymienionych źródeł ciepła - w podziale na gminy od 24.07.2020 do 21.12.2020; DLA GMINe.. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO).. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla .Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze - interaktywny PDF .. W przypadku umowy dotacji, wypłata dotacji może być zrealizowana .Wystarczy wejść na: wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.. programu "Czyste Powietrze": 22 340 40 90 * pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiskaUtwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Załączniki do wniosku o płatność bez wprowadzania zmian do samego formularza, wszelkie wyjaśnienia i uzupełnienia mogą być natomiast składane w dowolnej formie (papierowo lub elektronicznie)..

We wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia (część A, , C, D, E, F, G) należy wypełnić wszystkie zielone pola.

Załączniki do ww.. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.- Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (DOCX) - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu .Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.Załączniki tylko do dziedziny Ochrona i Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi Pobierz; Oświadczenie o wpisie do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (załącznik D) Oświadczenie o kanałach bocznych (zwór G)"Czyste Powietrze": e-wnioski bez wychodzenia z domu.. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz online.. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. Program oferuje dofinansowanie wymiany .. Jak dokumentować wydatki w programie?. Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami takimi jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie .Załącznikami do wniosku są również oświadczenia np. współwłaścicieli budynku lub współmałżonka - to w tej części wniosku pojawiają się pola, w których należy wypełnić dane w/w osób, a następnie opatrzyć datą i czytelnym podpisem osób, o których mowa.KONTAKT kontakt dla programu czyste powietrze; DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA Dokumenty używane przez Fundusz; LISTA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH Urzadzenia spełniające wymagania programu; Wymienione źródła ciepła - gminy Zestawienie dot.. wykazu:- pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami - złożyć elektroniczną formę wniosku korzystając ze skrzynki podawczej.. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 października 2020 r. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.. b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt