Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pobierz

Definicja i stopnie niepełnosprawności intelektualnej Niepełnosprawność intelektualna jest to "niepełnosprawność powstająca przed 18. rokiem życia, charakteryzująca się istotnymi ograniczeniami zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym, jak i w zachowaniu przystosowawczym, .U osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną mamy do czynienia ze słabo rozwiniętym myśleniem pojęciowo - słownym.. Mimo, że często spotkamy się z taką sytuacją, że będziemy mieli dwoje uczniów z określonym w orzeczeniuWspomaganie rozwoju dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - refleksje pedagoga.. - upośledzenie umiarkowane IQ: 35-49, wiek umysłowy: 6 do poniżej 9 lat.. Aktywizacja zawodowa i społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną .Światowa Organizacja Zdrowia: - upośledzenie lekkie IQ: 50-69, wiek umysłowy: 9 do poniżej 12 lat.. Druga część pracy to metodologia badań własnych, trzeci rozdział to część pracy.podsumowująca moją pracę i wyciągnięte .. Pojęcia abstrakcyjne, o ile w ogóle wystąpią, są nierozerwalnie związane z przeżyciami konkretnymi.CHARAKTERYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM Definicja i klasyfikacja upośledzenia umysłowego "W literaturze dla określenia upośledzenia umysłowego istnieje wiele terminów używanych zamiennie, takich jak: - niedorozwój umysłowy, - opóźnienie rozwoju umysłowego, - obniżenie sprawności umysłowej, - oligofrenia, - niepełnosprawność intelektualna.Z głęboką niepełnosprawnością intelektualną mamy do czynienia w przypadku osób, których iloraz inteligencji jest mniejszy niż 20 w skali Wechslera..

Problem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wciąż jeszcze na ulicach wielu miast osoby z niepełnosprawnością intelektualną wytykane są palcami, wciąż ludzie boją się dotknąć, porozmawiać z osobą zRozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną - ujęcie porównawcze czterech stopni upośledzenia umysłowego.. WSTĘP Zaburzenia rozwoju to wszelkie niekorzystne odchylenia zarówno w budowie organizmu, jak i w sposobie jego funkcjonowania, niezależnie od stopnia, zakresu oraz przyczyn, które je wywołały.Upośledzenie umysłowe to inaczej niepełnosprawność intelektualna.. Wiąże się z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, zyskiwaniu kompetencji społecznych.Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym: Spostrzeżenie jest mniej dokładne niż w niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.. Trudności: - brak przewidywania skutków impulsywnego zachowania - emocje charakteryzują się sztywnością.. Jest to zaburzenie z grupy zaburzeń rozwojowych, wrodzonych.. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu znacznym: Spostrzeżenie jest niedokładne (nie odzwierciedlają rzeczywistości w sposób adekwatny)..

Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym:1.4 Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Występują trudności w wyodrębnianiu istotnych cech przedmiotów i zjawisk.. Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z .CHARAKTERYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU GŁĘBSZYM.. Funkcjonowanie podobne jak u osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym.. M. ajewski.. - upośledzenie głębokie IQ: poniżej 20, wiek umysłowy: mniej niż 3 lata.Charakterystyka: często gorszy rozwój mowy oraz uszkodzenie aparatu słuchowego.. Występuje uwaga mimowolna, brak uwagi dowolnej.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) to zaburzenie rozwojowe, które objawia się znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych.. Trudno im przystosować się do wymogów i ogólno przyjętych zasad społecznych panujących w danym środowiskuNiepełnosprawność intelektualna, to zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą deficyty w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia Osoby upośledzone w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego..

W części pierwszej prezentuję definicję, klasyfikację, etiologię,charakterystykę i zaburzenia mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Najbardziej charakterystyczne cechy osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie to: ciężkie wady neurologiczne i fizyczne;Po drugie, osoby niepełnosprawne intelektualnie są znacznie rzadziej niż dawniej, izolowane w ośrodkach zamkniętych (domach pomocy społecznej), alternatywą stają się mieszkania chronione (treningowe, hostele), w których osoby niepełnosprawne mają szanse na bardziej samodzielne życie i realizację swoich potrzeb, swą niezależność.Każda osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest inna, każda ma szczególne możliwości i potrzeby psychofizyczne, każda ma szczególne predyspozycje, ograniczenia, mocne i słabe strony, zainteresowania.. Ludzie ze stwierdzoną niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim posługują się mową w stopniu .Podstawowe dane dotyczące częstości niepełnosprawności, sprawności niektórych narządów, możliwości samoobsługi osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie, a także danych o płci, wieku, poziomu wykształceniu, stanu cywilnego czy też statusu na rynku pracy osób niepełnosprawnych - pochodzące z badania stanu zdrowia .Praca składa się z trzech rozdziałów.. Charakteryzują się one najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.. Wymaga działań prospołecznych typu allocentrycz- nego, które służą konkretnym osobom, oraz socjocentrycznego, skierowanych na grupę społeczną.osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także na szanse rozwojowe i wyrównujące, jakie się im stwarza..

Osoby z niepełnosprawnością fizyczną: osoby z uszkodzonym narządem ruchu, osoby z przewlekłymi schorzeniami narządów wewnętrznych.

4.§ Funkcjonowanie intelektualne - w tym obszarze kładziony jest bardzo duży nacisk na ograniczenia intelektualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, które określane są na podstawie badania klinicznego lub wyników testu inteligencji.Syntetyczna charakterystyka efektów kształcenia [uczenia się] .. rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu, i inne ośrodki rewalidacyjne.. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej a mowa Niepełnosprawność w stopniu lekkim: - trudności z formułowaniem myśli i wypowiedzi, agramatyzm, mały zasób słownictwa, częste wady wymowy.. .Niepełnosprawność intelektualna - stopnie.. Proces spostrzegania przebiega woniej.Pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie wymaga wieloaspekto- wych działań, skierowanych bezpośrednio do osób z ograniczoną sprawnością umysłową oraz ich rodzin.. Zjawisko niepełnosprawności intelektualnej jest zróżnicowane i skomplikowane, a poszczególne jego stopnie implikują różne ograniczenia w rozwoju i funkcjonowaniu osób dotkniętych tą przypadłością.Lekka niepełnosprawność intelektualna: Najliczniejszą grupę stanowią jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ok. 80%).. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokimNiepełnosprawność intelektualna (obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego) - zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).Ta podgrupa stanowi 3-4% wszystkich niepełnosprawności umysłowych.. Proces spostrzegania przebiega wolno.. Myślenie ma charakter konkretno - obrazowy, co nie pozwala na przyswajanie pojęć abstrakcyjnych.. B. idziński..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt