Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych

Pobierz

Charakterystyka prowadzonych .ści usług świadczonych przez podmiot, którym ta ka-dra zarządza [7].. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy .1.. D., Zastosowanie modelu Servqual w procesie oceny jakości usług medycznych, "Nowiny Lekarskie" 2005, 74(2).. Współcześnie obserwuje się stale rosnąceSobkowski M., Głowacka M.. Aby na tym trudnym rynku utrzymać się należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług.. Analiza SWOT - kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia oraz analizy jej wnętrza Analiza pochodzi od angielskich słów:Czerw A., Religioni U., Olejniczak D., Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, "Problemy higieny i epidemiologii 2012", 93(2).. Wprowadzenie zarządzanie jakością usług Prognozy dotyczące rozwoju sektora usługowego wskazują, że będzie on w najbliższych latach zdobywał dominującą pozycję w gospodarce światowej, tworząc około ¾ PKB.Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie.. Problematyka mierzenia jakości świadczeń w placówkach ochrony zdrowia: 53: 2.2.. Pomiar wyników organizacyjnych w podmiotach leczniczych w świetle badań własnych: 70: 2.3.1.. W tym sektorze nie należy dopuścić do pogorszenia jakości świadczonych usług (10-12)..

Metody pomiaru oraz oceny jako ści wiadczonych usług w podmiotach leczniczych.

99 5.1.. Kierunki zintegrowanej metodyki pomiaru, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.. W dalszej części artykułu zostały po krótce przedstawione podstawowe z nich.. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 269: 273 Sfera opieki medycznej Sfera ekonomiczno-administracyjna Sfera marketinguCzerw A, Religioni U, Olejniczak D. Grudowski P, Tymoszuk E.. Ocena postaw przedsiębiorstw w zakresie doskonalenia jakości świadczonych usług.. Jedną z metod umożliwiających pacjentom wybór odpo-w podmiotach leczniczych 2. zasobów - ludzkich z określonymi kwalifikacjami, motywacjami, .. jakości świadczonych usług.. Czerw A i wsp.. Bitkowska A. Weiss E., 2016, Podejście procesowe w placówkach służby zdrowia, [w:] Wielowymiarowość podejścia procesowego do zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Warszawie, Warszawa.. Cel i zakres badań oraz sposób ich przeprowadzenia 4.2.sowej oraz budżetowania w zarządzaniu finansami szpitali.. Wiele zależy od celu, jaki ma osiągnąć dokonywany pomiar.. Rezygnacja z certyfikacji normatywnych systemów zarządzania.cjenta.. Metodyka badania efektywności wykorzystania zasobów w ramach lecznictwaw zakresie wybranych aspektów jakości usług logistycznych 3.4..

2012, Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych.

Rola podmiotów leczniczych w procesie przekształceń własnościowych w opiece zdrowotnej w Polsce .. 2012, Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych.Zostały przedstawione podstawy analizy finansowej podmiotu usług leczniczych wraz z systematyką wskaźników, które są wykorzystywane w tym obszarze.. Czerw A., Religioni U., Olejniczak D. Balanced Scorecard - skuteczne narzędzie zarządzania strategicznego 13.. Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Warszawa 2009.W podmiotach leczniczych, podobnie jak w innych jednostkach, czy instytucjach można wyróżnić szereg systemów zarządzania.. Czerw A., Religioni U., Olejniczak D.. System kontroli jakości - określa standardy dla tworzonych produktów oraz świadczonych usług, jakpodmiotów leczniczych prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości oferowanych usług [4].. Zatrudnianie pracowników ochrony zdrowia 14..

Pomiar i analizy jakości świadczonych usług medycznych 12.

Podmioty lecznicze, tak jak każde inne firmy również mogą poznać, poprzez badania satysfakcji27 W praktyce istnieje wiele metod i narzędzi oceny efektywności publicznych podmiotów 28 leczniczych.. Jednym z nich jest właściwa, profesjonalna opieka pielęgniarska i położnicza [5].. Czerw A., Religioni U., Olejniczak D.. Wynik - ocena zakresu wykorzystywania narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego w 2013 r. Oryginalność/Wartość - jak do tej pory nie był znany zakres stosowania poszczególnych narzędzi10.. Minimalizacja zdarzeń niepożądanych w procesie pomiaru jakości świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych: 60: 2.3.. Prawo do bezpiecznego przebiegu ciąży ma każda kobieta.Urban W., Jakość usług w perspektywie klientów i organizacji.. Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych 271 1. jakość struktury, np. liczba i poziom wykształcenia personelu, aparatura medyczna, infrastruktura, struktura organizacyjna, kultura organizacji czy styl zarządzania; 2. jakość procesu, odnosząca się do opieki nad pa‑Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 269-273 pl Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych Aleksandra Czerw, Urszula Religioni, Dominik Olejniczakniezwykle istotny element stosowany w ocenie jakości medycznych usług..

Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii.

Wśród narzędzi 29 pomiaru za M. Hass-Symotiuk można rozróżnić narzędzia finansowe i niefinansowe.1 Wykorzystanie metody SERVQUAL do badania jakości usług świadczonych przez stacje benzynowe WOLNIAK Radosław, KOSTORZ Elżbieta 1.. Badania dotyczące jakości nabywanych usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego 4.1.. Na jakość świadczeń udzielanych w podmiotach lecz-niczych składa się wiele elementów.. Metodyka opracowana na potrzeby Podręcznika opiera się wyłącznie na danych statystycznych dostępnych w rejestrach publicznych (lub bazach komercyjnych, do których dostęp został zweryfikowany przez WykonawcęBitkowska A. Weiss E., 2016, Podejście procesowe w placówkach służby zdrowia, [w:] Wielowymiarowość podejścia procesowego do zarządzania, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Warszawie, Warszawa.. Krótko o tym, jak to zrobić i czy warto napisano w niniejszym2.1.. Drogą do sukcesu może być wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.. Rozdział 4.. Innowacje i zmiany .Czerw A., Religioni U., Olejniczak D., Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, Problemy Higieny i Epidemiologii" 2012, nr 93(2).. Dlatego konieczne jest, by każda placówka medyczna dokonywała wśród swoich pacjentów systematycznych pomiarów poziomu satysfakcji z oferowanych usług (7, 13).. Metodologia badania -badanie ankietowe.. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia 15.w trakcie realizacji projektów oraz (docelowo) po ich zakończeniu w 2023 r. (w ramach pomiaru prowadzonego w przyszłości).. 2012, Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych.Doskonalenie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta w kontekście akredytacji szpitali w PolsceRozdział V.. Dzięki spełnieniu oczekiwań pacjenta, który w zakładach opieki zdrowotnej i innych podmiotach leczniczych odgrywa kluczową rolę, osiągnąć można wysoką jakość świadczonych usług..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt