Mocne strony ucznia opinia do poradni

Pobierz

Inne wzory opinii o uczniach: Przykladowa_Opinia_1.doc Przykladowa_Opinia_2.doc Przykladowa_Opinia_3.docFunkcjonalna, taka, która pokazuje mocne i słabe strony.. Chłopiec miał wówczas 20 lat.. Zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: duże, wystarczające, małe, brak zainteresowania, 2.. Cel wydania opinii: W związku z zaobserwowanymi trudnościami w zakresie rozwoju Mariki zaproponowano rodzicom, aby skonsultowali się ze specjalistami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej celem zdiagnozowania dziecka.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatne do możliwości dziecka, zbyt niskie 3.. Wymagania rodziców/opiekunów dotyczące wyników dziecka w nauce: zbyt wysokie, adekwatne do możliwości dziecka, zbyt niskie, 3.. Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka.. Mocne strony ucznia (potencjał i możliwości): uczeń na ogół chętnie wykonuje zadanie i rozmawia na podejmowane tematy, duży zasób słownictwa, zazwyczaj dobrze współpracuje w indywidualnym kontakcie z osobami dorosłymi i dziećmi, przestrzega norm i zasad ogólnie przyjętych.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Dokument (wydrukowany i podpisany przez nauczycieli i dyrektora placówki) dostarcza do poradni rodzic/opiekun prawny dziecka Pieczęć placówki Miejscowość, dataWniosek nr 5 Druk do użytku wewnętrznego: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu 3 8..

Trudności ucznia:1.

Pobierz plik z przykładową opinią: Wzór opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (zaangażowanie, pilność, systematyczność, .. poprzez udział dziecka, rodziców i nauczycieli1.. 1.OPINIA NAUCZYCIELA MATEMATYKI O UCZNIU NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły, klasa: Uczennica na lekcjach matematyki pracuje chętnie i aktywnie.. Czy uczeń/ uczennica opanował schemat ciała, czy rozumie i określa stosunki przestrzenne w otoczeniu i na kartce papieru (nad, pod, przed, za, obok, po prawej stronie, po lewej stro- .. 2.Mocne strony ucznia, zainteresowania, sukcesy Środowisko rodzinne ucznia(zaangażowanie rodziców w edukację dziecka, jakie działania wobec rodziców podejmują nauczyciele, w jaki sposób rodzice współpracują ze szkołą)Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Joanna Gontarz.. Powód kierowania ucznia do Poradni (diagnoza wstępna - rodzaj obserwowanych trudności i okres ich występowania) 4.uczeń rozumie i stosuje normy funkcjonowania społecznego, nie sprawia problemów wychowawczych, uczeń nie przejawia trudności w sferze emocjonalnej - jest zdolny do empatii, potrafi rozwiązywać problemy, radzi sobie ze stresem, potrafi kontrolować i regulować własne emocje, prezentuje stabilność emocjonalną,1..

Jakie są mocne strony ucznia/uczennicy w zakresie umiejętności matematycznych?

Niektórzy lubią dużo przykładów inni sądzą, że trzeba się zmieścić w wyznaczonym polu na karcie zgłoszenia do poradni.. Uwagę moją zwrócił uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i zespołem Downa - Adam.. Kraków Opinia o dziecku Karolina Janaczyk.. Marika podjęła w roku szkolnym 2015/2016 naukę w .Jul 4, 2020Oct 13, 2021Jeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. Jest systematyczna, sumienna i zawsze przygotowana do zajęć.pieczęć placówki ………………………………………………… /miejscowość, data/ Warszawa Opinia o uczniu Marzena Radziak.. .poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 2. ul. siewna 23d 31-231 kraków.. Diagnoza miała następujący charakter: Przeprowadzona aktualnie psychologiczna diagnoza kontrolna wykazała prze - ciętny potencjał intelektualny o nieharmonijnym przebiegu w zakresieApr 20, 2021Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, potencjale rozwojowym ucznia (kontakty z rówieśnikami i n-lami, stosunek do obowiązków, aktywność, motywacja, tempo pracy, poziom samodzielności, współpraca, osiągnięcia, możliwości, mocne strony, zainteresowania…)WZÓR OPINII O DZIEKU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM KIEROWANYM NA ADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 15 W WARSZAWIE Prosimy o sporządzenie opinii według poniższych wytycznych..

Mocne strony ucznia (zainteresowania, zdolności, osiągnięcia, umiejętności, ...1.

Warszawa Opinia o dziecku Beata Knyt.. Uczeń był bardzo niesamodzielny, powolny i .Poniższy opis dotyczy ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2010/2011.. Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko .UCZEŃ Z ZESPOŁEM DOWNA.. Po wnikliwej obserwacji moich uczniów na początku roku szkolnego zorientowałam się, że jest wśród nich chłopiec mający duże trudności z przystosowaniem się do pracy w warunkach szkolnych i wyrażaniem własnych emocji.. Niestety, nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów, dlatego na koniec klasy IV rodzice po raz kolejny udali się do poradni.. Przebieg realizacji obowiązku szkolnego (czy uczeń był odroczony od obowiązku szkolnego, powtarzał klasę, zmieniał środowisko szkolne) 3.. W roku szkolnym 2013/2014 objęłam wychowawstwo w klasie I B Szkoły Przysposabiającej do Pracy..

... opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia .

Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).. Na tym polu uczeń może wzmocnić poczucie własnej wartości i znaczenia swojej osoby w grupie rówieśniczej.Opinia nauczyciela matematyki .. Postawy rodziców/opiekunów wobec dziecka: zaspakajanie potrzeb fizycznych iDokumenty wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w XXX.. Warszawa Opinia nauczyciela o dziecku - 2 Magdalena Gałężewska.. Postawy rodziców/opiekunów wobec dziecka: zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnychmocnych stron ucznia.. Rozpoznanie: słabe widzenie .. Zachowanie podporządkowuje się obowiązującym regulaminom, przestrzega zasadPrzywołany do porządku utrzymuje zupełny spokój przez 3 - 5 minut, po czym wraca do poprzedniego zachowania.. Zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka: duże, wystarczające, małe, brak zainteresowania 2.. Koszalin Opinia o dziecku 5-letnim Beata Knyt.. Dobrą stroną ucznia jest niewątpliwie wykraczająca poza program szkoły podstawowej znajomość literatury z zakresu fantasy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt